Nieuws

Dit zijn onze geplande activiteiten in 2019:

Collegetours 2019:
Drie thematische activiteiten met studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk verspreid over Nederland. Deze activiteiten zijn er op gericht de actieve participatie en maatschappelijke oriëntatie binnen de Nederlandse samenleving te bevorderen.

  • Plastic vissen op het strand (zomer 2019)
  • Debattraining (nog te plannen)
  • Bezoek Anne Frank Huis (oktober 2019)

TOP Traineeships Bonaire (maart-augustus)
Voor het derde achtereenvolgende jaar krijgt dit initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en lokale partners een vervolg. De rol van WeConnect bestaat uit het organiseren van wervingsbijeenkomsten verspreid over Nederland om geschikte kandidaten te vinden en vervolgens te selecteren voor het TOP Traineeship Bonaire. Maart/april 2019 worden er wervingsbijeenkomsten georganiseerd in Nederland.

Grote meet-up & banenmarkt (FRED: 11 mei 2019)
WeConnect is mede-organisator/partner van een grote inhoudelijke meet-up in combinatie met een uitgebreide banenmarkt waar 40 werkgevers en honderden studenten & young professionals uit het Caribisch deel van het Koninkrijk elkaar ontmoeten. Dat gebeurt in samenwerking met Fred Expo, een organisatie (Aruba/Curaçao) die deze activiteit al jaren organiseert. Hierbij zet WeConnect haar uitgebreide netwerk, database en expertise in en staat garant voor een groot aantal bezoekers. We verzorgen een workshop en leiden diverse paneldiscussies.

Voorlichting & Ontvangst nieuwe lichting studenten
Op uitnodiging van onderwijsinstellingen, opvangorganisaties en gemeenten in Nederland, presenteert WeConnect zich jaarlijks op diverse locaties aan groepen studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk en ontwikkelt programma’s speciaal voor de doelgroep.
Dit geheel maakt onderdeel uit van de ketenaanpak van WeConnect: te beginnen bij de aankomende studenten in de vorm van peer-to-peer voorlichting aan eindexamenscholieren (havo/vwo) en MBO (niveau 3 en 4) op de eilanden. Thema’s die aan de orde komen: studiekeuze/financiële planning/sociaal verkeer/persoonlijke ontwikkeling/studiesucces.

Bezoek eilanden (najaar)
Bezoek van programmanager en projectmedewerker één keer per jaar om de lopende projecten ter plekke te coördineren en vlot te trekken.

Stimuleren van het debat over arbeidsmarktontwikkeling & instroom van young professionals uit Nederland.
Dit doen wij in de vorm van bijeenkomsten (in samenwerking met de Vertegenwoordiging van Nederland en/of de Kamer van Koophandel van Bonaire) waarbij een platform wordt gecreëerd om met de publieke en private sector tot concrete acties te komen voor de toekomst. Op ieder eiland wordt een meet-up georganiseerd.

Traineeships Curaçao (2019)
Vanuit het succes van het TOP Traineeship Bonaire is bij de Curaçaose overheid een eigen talentontwikkelingsprogramma gestart (Talento). WeConnect monitort deze ontwikkeling met belangstelling en ondersteunt en stimuleert de voortzetting en uitbreiding van dit programma. In overleg met de Curaçaose overheid en BrightMinds wordt bekeken of er laatste kwartaal 2019 gestart kan worden met een component instroom young professionals uit Nederland.

CARE CARIBBEAN II
Als vervolg op de succesvolle CARE CARIBBEAN meet-up 1 (eind november 2018) wordt er gewerkt aan een deel 2 met als thema preventie. Dit in het kader van het Preventie akkoord dat Staatssecretaris Blokhuis (Min VWS) zal sluiten met de BES eilanden. Volgens de planning zal dit op Bonaire gebeuren, medio mei. WeConnect zoekt samenwerking met strategische partners (Openbaar Lichaam Bonaire), de scholen, Mental Health Caribbean, Fundashon Mariadal en overigen om dit te realiseren.

Denktank Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.
In samenwerking met het Ministerie van LNV, heeft WeConnect een brede denktank gevormd -bestaande uit ‘eilandskinderen’- die de beleidsvraagstukken op de eilanden behandelt op het gebied van landbouw, natuur, voedselveiligheid, duurzame ontwikkeling, water- en electriciteitshuishouding. Ook is er een stageplek gecreëerd bij het Ministerie en op de eilanden voor deelnemers aan de denktank. De stagiaire is gevonden en is september 2018 tot en met april 2019 aan het werk bij Min LNV.

Symposium Onderwijs & Arbeidsmarkt Aruba
WeConnect Aruba organiseert een bijeenkomst over Onderwijs & Arbeidsmarkt in samenwerking met de University op Aruba. Geplande datum: 16 april 2019. Vanuit Nederland ondersteunen en begeleiden wij deze activiteit, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Het is de bedoeling met een team van WeConnect Nederland af te reizen om de bijeenkomst bij te wonen en een inhoudelijke bijdrage te leveren.

Onderzoek binnen technische sector (o.v.)
Ism Caribische studenten TU Delft (ABC Compas) wordt een enquête uitgevoerd onder 200 studenten Techniek/Bouwkunde/werktuigbouw etc om inzicht te krijgen in drie vragen:
Het soort studies dat de studenten volgen 2. De behoefte om terug te keren naar de eilanden om te gaan werken. 3. Behoefte peilen onder werkgevers op de eilanden aan instroom eilandskinderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een WeConnect stagiair.